Obecné pravidla

 1. Modifikace jsou povoleny pouze tyhle: HUDka, minimapy a modifikace pro PVP s užití FAIRPLAY.
 2. Je zakázáno používat portály
 3. Je zakázáno používat cheaty
 4. Je zakázáno používat vulgarita (v rámci nějakého RP v rámci měst je povolena)
 5. Je zakázáno ničit infrastrukturu měst a je zakázáno griefování od měst 100 bloků (je povoleno pouze rezidentům)
 6. Pokud budete stavět město kde je cobblestone koukněte se prosím do map, jaké město tam leží. Podle toho to pojmenujete. Pokud tak neuděláte vaše město bude bezpodmínečně přejmenováno
 7. Jakýkoliv bugy ihned hlašte člověku, který nějak spravuje server (builder, překladatel, admin a majitel), pokud nikdo z nich nebude online hlaště bug na Discordu v chatu či přímo majitelovi serveru: DC: maiden107_CZ E-mail: maidenstd@gmail.com
 8. Jakýkoliv zneužívání bugu bude bezmilostně potrestáno.
 9. Je povoleno používat max. 2 účty
 10. Není povoleno žádné leaknutí či hacknutí do uživatelských účtů. Pokud se to stane IP adresa bude zablokovaná a všechny důkazní materiály půjdou na Policii ČR a Německé Policii (není to vtip, server sídlá v Německu).
 11. Dodržujte prosím Minecraft EULA a podmínky těchto společností: Microsoft a HeavyNode.com
 12. Jakýkoliv porušení ústavy a zákonů České Republiky a Německé spolkové Republiky budou dúkazy předány právním orgánům
 13. AT má konečné slovo
 14. Fly je zakázán pouze při válkách

Pravidla pro války:

 1. Válka se vyhlašuje jenom tehdy, když o ní bude vědět majitel nebo spolumajitel serveru
 2. Válka je povolena pouze v omezeném množství lidí: 5 vs 5 pokud je válka mezi dvěma státy/městy, pokud je válka s dvěma státy/městy + 1 alianční na obou stranách tak 3 + 3 vs 3 + 3, pokud je válka se dvěma státy + 2 alianční na obou stranách tak rozdělení stran je 2 + 2 + 2 vs 2 + 2 + 2
 3. Musí se vědět kdo, kdy a kde se bude válčit a oznamuje se to na Discordu
 4. Domluví se čas a pokud se někdo na ten čas nedostaví bitva stejně začne
 5. Je povolené zabíjet i obyvatele, ale berte to, že pokud prohrajete, že s vámi můžou něco udělat (tím se myslí obyvatele, kteří nemají roli Válka), pokud se něco takového stane, obyvatel se může bránit.
 6. Vyhrané město/stát má nárok na suroviny, které spotřebovali při bitvě.
 7.  Je zákaz cheatování při bitvách (pokud se to objeví nějak, tak to znamená 2x průser ohledně pravidla 3.)

Pravidla pro kultury

 1. Pokud je vaše město vymyšlené, podléhá podle toho regionu kde jste, pokud budete nějaké přistěhovalecké město, lze použít i to (např. v Severní Francii je nějaké město, které má představovat, že tam žijí cizinci, např. Češi)
 2. Slouží pro dorozumívání mezi městy, které nejsou v tom jednom státu

————————————————————————————————–

 1. Pro AT: Kickujte, banujte a warnujte podle rozumu ne podle nasrání a dodržujte pravidla (když něco porušíte neurvu vám hlavu)
 2. Neznalost pravidel se neomlouvá

English:

General rules

1. Modifications are permitted only the following: HUD, minimaps and modifications for PVP using FAIRPLAY.

2. It is forbidden to use the portal

3. It is forbidden to use cheats

4. It is forbidden to use vulgarity (within any DP within cities it is allowed)

5. It is forbidden to destroy the infrastructure of cities and forging from cities 100 blocks is forbidden (it is allowed only for residents)

6. If you are building a city where cobblestone is, please see the maps of the city there. You name it that way. If you do not do so, your city will be unconditionally renamed

7. Report any bugs immediately to the person who somehow manages the server (builder, translator, admin and owner), if none of them will report bugs online on Discord in the chat or directly to the server owner: DC: maiden107_CZ E-mail: maidenstd @ gmail. com

8. Any abuse of the bug will be punished mercilessly.

9. It is allowed to use max. 2 accounts

10. No leakage or hacking into user accounts is allowed. If this happens, the IP address will be blocked and all evidence will go to the Police of the Czech Republic and the German Police (it’s not a joke, the server is based in Germany).

11. Please comply with the Minecraft EULA and the terms and conditions of the following companies: Microsoft and HeavyNode.com

12. Any violation of the constitution and laws of the Czech Republic and the Federal Republic of Germany will be handed over to the legal authorities

13. AT has the final word

14. Fly is forbidden only during wars

Rules for wars:

15. A war is declared only if the owner or co-owner of the server knows about it

16. War is allowed only in a limited number of people: 5 vs 5 if there is a war between two states / cities, if there is a war with two states / cities + 1 alliance on both sides so 3 + 3 vs 3 + 3, if there is a war with two states + 2 alliances on both sides so the division of the parties is 2 + 2 + 2 vs 2 + 2 + 2

17. It is necessary to know who will fight during the war, when and where, and this is announced at Discord

18. A time is agreed, and if someone does not show up for that time, the battle will begin anyway

19. It is allowed to kill the inhabitants, but take it that if you lose, that they can do something with you (that is, residents who do not have the role of War), if something like this happens, the inhabitants can defend themselves.

20. The winning city / state is entitled to the raw materials they consumed during the battle.

21. It is forbidden to cheat in battles (if it appears in any way, it means 2x mess about rule 3.)

Rules for cultures

22. If your city is fictional, it is subject to the region where you are, if you are an immigrant city, it can also be used (eg in Northern France there is a city that should represent that foreigners live there, eg Czechs)

23. It is used for communication between cities that are not in the same state

————————————————————————————————–

25. Ignorance of the rules is not excused